Siden er under vedligeholdelse. Der kan derfor opstå fejl eller opdateringer, mens du surfer på siden.

Vedhæfter

§ 1. Foreningens navn er Krogsbølle Skytteforening stiftet den 3. januar 1866.

Foreningen er hjemmehørende i Nordfyns kommune Region Syddanmark.

 

 

§ 2. Foreningens formål er at udbrede kendskabet til og vedligeholde færdighed i skydning, samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

 

§ 3. Foreningen er tilsluttet landsdelsforeningen DGI FYN og er herigennem tilsluttet DGI og dermed underlagt DGI`s regler og bestemmelser.

 

 

§ 4. Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan optages enhver. Kontingentet for såvel aktive medlemmer som støttemedlemmer fastsættes på den årlige generalforsamling.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

 

§ 5. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ved avertering eller skriftlig meddelelse til medlemmerne, indkaldes hvert år i april måned med mindst 10 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 marts før en generalforsamling.

Kun fremmødte, aktive medlemmer, som er fyldt 14 år og har været medlem de sidste to måneder, har stemmeret.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Vedtægtsændringer skal herudover godkendes af landsdelsforeningen.

Generalforsamlingens forhandlinger og beslutninger indføres i foreningens protokol, der skal underskrives af dirigenten.

 

 

§ 6. På den årlige generalforsamling behandles følgende:

• Valg af dirigent.

• Formandens beretning.

• Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

• Behandling af indkomne forslag.

• Fastsættelse af kontingent.

• Valg af bestyrelse, suppleanter, revisorer og formand.

• Eventuelt.

Alle valg kan forlanges skriftlige. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for en periode af 2 år

Således at formanden og 3 medlemmer afgår i ulige kalenderår og 3 medlemmer afgår i lige kalenderår. Desuden vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, der skiftevis er på valg hvert år.

 

§ 6a. Valgbar til bestyrelse er medlemmer over 16 år, der kan godkendes af politiet og som efter ansøgning kan få en ren børneattest.

 

 

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når 2 medlemmer af bestyrelsen finder det fornødent, eller mindst 10 medlemmer stiller krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

 

 

§ 8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og konstituerer sig med næstformand, kasserer og evt. sekretær.

Foreningen tegnes i almindelighed af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Dispositioner over foreningens formue, herunder kontant beholdning, foretages af den samlede bestyrelse, som dog kan udstede/give specialfuldmagter til bank-, sparekasse- og girokonti

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens ejendele.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser.

Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent. Der føres protokol over det på møderne passerede og vedtagne. Protokollen underskrives af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

§ 9. Foreningens regnskabsår går fra 1 januar til 31 december og senest 14 dage før generalforsamlingen, afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisorernes påtegning.

 

 

§ 10. Til i samarbejde med bestyrelsen at varetage foreningens daglige skydninger, kan bestyrelsen udpege skydeledere, som efter ansøgning kan få en ren børneattest.

 

 

§ 11. Bestyrelsen er ansvarlig for hensigtsmæssig opbevaring af våben og patroner. Der føres nøjagtigt kartotek over de våben, der beror i kredsforeningen og dennes medlemmers varetægt.

Det påhviler bestyrelsen omgående at meddele landsdelsforeningen DGI Fyn nyvalg af formand og kasserer samt at udfylde og indsende de indberetninger m.v., som landsdelsforeningen DGI Fyn skønner nødvendige for at kunne varetage landsdelsforeningens daglige ledelse.

 

 

§ 12. Da foreningen er berettiget til at give våbenpåtegning, er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenpåtegningen overfor et medlem, der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag, ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

 

 

§ 13. Foreningen kan opløses, såfremt 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Ved foreningens opløsning overgår dens formue, ejendele, våbenkartotek, protokoller og fane til landsdelsforeningen DGI Fyn.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12 april 2023

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

 

 

Formand:

Ib Peder Hansen

 

Næstformand:

Hans Peter Rasmussen

 

Kasserer:

 

Joan Jensen

 

Menig medlemmer:

 

Line Mortensen – Jørgen R. Jensen – Lasse N. Jensen –

Lars L. Skaaning